Algemene Voorwaarden Designers

 1. Definities
 2. Identiteit van de Ondernemer
 3. Algemene voorwaarden accepteren en incidentele wijzigingen
 4. Gebruik maken van Motique
 5. Copyright en Intellectueel Eigendom
 6. Inhoud
 7. Wachtwoord & Account
 8. Vrijwaring
 9. Beëindigings- en verwijderingsaccount
 10. Gelinkte sites
 11. Prijzen en Vergoeding
 12. Beperking van aansprakelijkheid
 13. Algemeen
 14. Toestemming

 

 

1. Definities

Designer: de geregistreerde persoon en gebruiker van de website van Motique die inhoud uploadt en deelt met Motique met het doel deze inhoud als producten te verkopen.

2. Identiteit van de ondernemer

Motique
Proost Banensstraat 40, 6227XG Maastricht
E-mailadres: hello@motique.eu
KvK-nummer: 14111446
Btw-identificatienummer: NL001825531B57

3. Algemene voorwaarden accepteren en incidentele wijzigingen

Door te registreren als Designer bij Motique, gaat de Designer akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Als een wijziging aan de algemene voorwaarden een materiële wijziging inhoudt, zal Motique de Designer op de hoogte stellen via e-mail, een nieuwsbrief of door een bericht op een van de sociale mediakanalen van Motique te plaatsen. De Designer dient de algemene voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. Als de Designer niet akkoord gaat met een wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient de Designer dit onmiddellijk aan te geven en zal de registratie van de Designer en deelname aan Motique beëindigd worden. Als de Designer de website blijft gebruiken en zijn of haar registratie niet laat annuleren na enige wijziging van de Algemene Voorwaarden, betekent dit dat de Designer de gewijzigde voorwaarden accepteert.

4. Gebruik maken van Motique

 

4a. Het is alleen toegestaan om te registreren als designer vanaf een leeftijd van 18 jaar. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordiger vereist.

4b. Mocht er een geschil ontstaan ​​tussen de Designer en een andere gebruiker van Motique of een derde partij, dan raadt Motique je aan om contact op te nemen met de gebruiker of derde partij om het geschil in der minne op te lossen. De Designer kan een geschil ook melden aan de wetshandhavingsinstantie of een gecertificeerde bemiddelingsinstantie, al naargelang van toepassing.

De Designer vrijwaart hierbij Motique en gelieerde bedrijven van alle claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met geschillen met een of meer gebruikers, of een externe partij.

4c. Materiaal dat Motique deelt met de Designer, zoals bijvoorbeeld (mock-up) foto’s, mag niet voor andere doeleinden dan de promotie van de producten op de website van Motique gebruikt worden. Indien de Designer dit materiaal wil delen, dient hier altijd een actieve link naar de website van Motique of de eigen Motique-URL van de Designer vermeld te worden.

 

5.Copyright en Intellectueel Eigendom

5a. Wanneer de Designer foto’s, ontwerpen, tekeningen, tekst of andere inhoud naar de website uploadt of naar Motique mailt, behoudt de Designer het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht die de Designer op de inhoud heeft.

5b. De Designer is altijd toegestaan om de inhoud waarover de Designer het auteursrecht heeft, te gebruiken voor andere en / of eigen doeleinden en aan te bieden aan andere partijen. De andere partijen dienen in dit geval tijdig op de hoogte te worden gesteld van het aanbieden en verkopen van de inhoud op Motique.

 

5c. Door te registreren als Designer van Motique gaat de Designer ermee akkoord dat afbeeldingen van de producten, ontwerpen en vermelding van de naam of bedrijfsnaam van de Designer gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden door Motique en derde partijen. Om de website, verkoop en diensten van Motique te kunnen onderhouden en aanbieden, is het voor productie- en distributiemiddelen vereist om door de Designer geüploade en gedeelde inhoud door Motique, gelieerde ondernemingen en derde partijen die betrokken zijn bij productie, te kunnen aanpassen voor technische doeleinden, reproduceren, weergeven voor promotionele doeleinden, fotograferen van producten die van betreffende inhoud zijn gemaakt, en distribueren wanneer de Designer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Het is ten alle tijden mogelijk om een ontwerp van de website te laten verwijderen. Vanaf dat moment zullen de producten met desbetreffend ontwerp niet meer verkocht worden. Het gebruik van door de Designer geüploade of gedeelde inhoud is ten alle tijden met het doel om de website van Motique als ook de Designer en zijn / haar ontwerpen (internationaal) op de markt te kunnen brengen.

 

6.Inhoud

6a. Door inhoud op de website van Motique te uploaden of op een ander wijze met Motique te delen, verklaart en garandeert de Designer dat:

 • De Designer het wettelijke recht heeft om dergelijke inhoud te reproduceren en te verspreiden;
 • De inhoud geen auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij schendt;
 • Er geen openstaande geschillen in verband met de eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op de inhoud of delen daarvan zijn.
 • De inhoud geen inbreuk maakt op het recht van een persoon op privacy;
 • De inhoud niet onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, intimiderend, obsceen, pornografisch, raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend is.

 

6b. De Designer erkent en gaat ermee akkoord dat de Designer verantwoordelijk is voor het maken en samenstellen van de inhoud die de Designer upload of deelt met Motique en dat noch Motique, noch enige andere partij die betrokken is bij de productie van enig product waarin dergelijke inhoud is verwerkt, die verantwoordelijkheid op zich neemt.

 

6c. De Designer erkent en stemt ermee in dat, in het geval dat Motique een bezwaar ontvangt waarin wordt beweerd dat inhoud van de Designer inbreuk maakt op het auteursrecht en/of handelsmerkrecht van een ander, het recht heeft om in naar eigen goeddunken, de naam en contactgegevens te verstrekken aan de betrokken partijen, evenals informatie over de inhoud en het gebruik of de verkoop van de inhoud via de website van Motique, zodat de betrokken partij rechtstreeks contact met de Designer kan opnemen om het gebruik van zijn / haar eigendomsrechten aan te pakken .

 

6d. Door te registreren als designer bij Motique, gaat de Designer tevens akkoord dat:

 • de Designer zich niet voordoetals een andere persoon of anderszins banden met een persoon verkeerd weergeeft.
 • Geen junkmail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van verzoeken te uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden;
 • Geen materiaal te uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • geen valse of misleidende informatie te uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden;
 • De beveiliging van de website van Motique, of diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de website van Motique of gelieerde of gekoppelde websites niet te verstoren of anderszins te misbruiken.

 

6e. De Designer erkend dat Motique niet verantwoordelijk is voor enige fouten in de aangeleverde inhoud. Het correct aanleveren van inhoud behoort tot de verantwoordelijkheid van de Designer.

4f. De Designer stemt er hierbij mee in af te zien van alle claims tegen Motique en gelieerde ondernemingen voor verliezen en schade aan inhoud dat beschikbaar is gesteld aan Motique

 

 1. Wachtwoord & Account

7a. Als de Designer zich registreert op de website van Motique ontvangt de Designer een e-mail ter bevestiging. Om toegang tot het account te hebben, dient de Designer een wachtwoord aan te maken. De Designer is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account, en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot het wachtwoord of account van de Designer. De Designer stemt ermee in Motique onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of account van de Designer of enige andere inbreuk op de beveiliging. Motique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit niet-naleving van deze sectie.

7b. De Designer verklaart en garandeert dat alle contact- en persoonlijke informatie die tijdens het registratieproces en anderszins aan Motique is verstrekt, juist en volledig is.

7c. De Designer verklaart dat hij / zij de enige gebruiker is van zijn / haar account van Motique. Het is niet toegestaan om ontwerpen van andere personen dan de Designer op zijn / haar account te delen of uploaden.

 

 1. Vrijwaring

De Designer stemt ermee in Motique te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vonnissen, toekenningen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, vergoedingen voor getuige-deskundigen en kosten van rechtszaken die ontstaan uit of gebaseerd op (a) Inhoud die de Designer indient, deelt met Motique, (b) het gebruik van de website door de Designer, (c) de verbinding van de Designer met de website, (d) schending van deze Algemene Voorwaarden door de Designer of (e) schending door de Designer van enig recht van een derde partij.

 

 1. Beëindiging & verwijderen account

9a. Motique kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment de website, of een deel daarvan, wijzigen of met of zonder kennisgeving stopzetten. De Designer stemt ermee in dat Motique niet aansprakelijk is, jegens de Designer of een derde partij, voor de beëindiging van de toegang van de Designer tot de website.

9b. Indien de Designer zijn / haar Motique-account wilt beëindigen, kan dit ten allen tijde via email worden gemeld.

9c. Indien de Designer ervoor kiest om inhoud van de website te verwijderen, kan dit ten allen tijde via email worden gemeld. De inhoud zal dan niet langer beschikbaar of zichtbaar zijn op de website.

9d. Door zich te registreren op de website accepteert de Designer dat kopieën van inhoud van de Designer in archieven van Motique bewaard kunnen worden voor zover vereist door de systemen van Motique voor het maken van back-ups en bescherming van de database en de website of voor administratieve doeleinden.

9 e. Als de Designer zijn / haar account verwijdert, zal Motique naar eigen goeddunken de persoonlijke gegevens van de Designer bewaren zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze zijn verzameld.

 

Indien niet aan een van bovenstaande Algemene Voorwaarden wordt voldaan, heeft Motique ten allen tijde het recht om het account van de Designer en / of (een deel van) de inhoud te verwijderen.

 

 1. Gelinkte sites 

De website van Motique kan links naar andere websites of bronnen verstrekken, of derden kunnen dit verstrekken. Omdat Motique geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent de Designer en stemt de Designer ermee in dat Motique niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen, en niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent de Designer en gaat de Designer ermee akkoord dat Motique niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

 

 1. Prijzen en Vergoeding

11a. Prijzen voor producten op de website van Motique staan ​​beschreven op de website van Motique. Prijzen en producten kunnen naar goeddunken van Motique veranderen. Motique is geoorloofd dergelijke wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving aan de Designer.

11b. Motique zal de Designer een vergoeding van 10% van de verkoopprijs ex. btw van de verkochte producten. Deze vergoeding kan verhoogd worden van 15% en vervolgens naar 18% na het behalen van een maandomzet, zoals omschreven op de website van Motique.

11c. De vergoeding zal maandelijks naar de Designer worden overgemaakt volgens de verstrekte bankgegevens van de Designer. De betaling vindt minimaal 20 dagen na verkoop van het product plaats, aangezien er rekening gehouden moet worden met productie- en levertijd en de retourtermijn. De Designer verklaart de juiste bankgegevens aan Motique te hebben verstrekt. Indien niet de juiste bankgegevens zijn verstrekt of indien er niet tijdig een wijziging van bankgegevens aan Motique is doorgegeven via email, is Motique niet verantwoordelijk voor betalingen die niet juist zijn ontvangen.

11d. De Designer ontvangt geen vergoeding voor producten die retour zijn verzonden. Om deze reden wordt de vergoeding uitbetaald, nadat de retourtermijn, inclusief de tijd van verzending, is verstreken.

11e. Als de Designer geregistreerd is bij Motique en vervolgens een cursus of online training van Textilice volgt, worden de reeds betaalde opstartkosten niet terugbetaald.

11f. Een aangekochte strippenkaart kan niet worden geretourneerd.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De Designer begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Motique of haar vertegenwoordigers onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot haar eigen nalatigheid, aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of enige andere diensten of producten geleverd via Motique. In het geval dat de Designer bezwaar maakt tegen een van deze voorwaarden of niet tevreden is met het gebruik van de website van Motique, is het enige verhaal het stopzetten van het gebruik van de website van Motique. In het geval van beschadigde producten of kwaliteitsproblemen zou de enige verplichting van Motique zijn om het kwaliteitsprobleem te beoordelen en een oplossing voor te stellen. Motique zal zich altijd richten op het oplossen van mogelijke geschillen op een manier die de identiteit van de website weerspiegelt. De verplichting van de Designer zou zijn om binnen 5 werkdagen een klacht in te dienen via email. Aangezien sommige rechtsgebieden de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaan, zodat een deel van het bovenstaande in dergelijke rechtsgebieden mogelijk niet op de Designer van toepassing is, is de aansprakelijkheid beperkt voor zover toegestaan ​​door de Nederlandse wetgeving.

De Designer stemt ermee in dat elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Motique of deze Algemene Voorwaarden, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan ​​of voor altijd uitgesloten moet worden.

 

 1. Algemeen:

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is onder een toepasselijk statuut of rechtsregel, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd om zo veel mogelijk hetzelfde economische effect te bereiken als de oorspronkelijke bepaling en zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden  op geen enkele manier worden aangetast.

Motique is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als gevolg van een omstandigheid buiten de redelijke controle van Motique.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Motique kan ervoor kiezen om elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden op te lossen.

 1. Toestemming

Door te registreren als Designer op de website van Motique, stemt Motique in met het gebruik van die informatie zoals uiteengezet in dit beleid. Als het privacybeleid wordt gewijzigd, zullen de wijzigingen op deze pagina geplaatst worden en kunnen kennisgevingen op andere pagina’s van de website geplaatst worden, zodat de Designer ten allen tijde op de hoogte is van de informatie die Motique verzamelt en gebruikt. Als de Designer zijn / haar registratie behoudt bij Motique, betekent dit dat de Designer akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

 

All Category